BG: 900-5430
Name: ShelterBox Sverige

Betala via Bankgiro

Klicka här för att lämna information om Ditt bidrag

ShelterBox är en internationell katastrofhjälpsorganisation som levererar livsnödvändig materiel till familjer som drabbats av katastrofer. Hjälpen gör det möjligt för drabbade människor att överleva på ett värdigt sätt.

Ett högkvalitativt tält ger skydd från väder, djur och insekter och övrig utrustning underlättar deras liv. Våra tillbehör packas i gröna boxar som levereras över hela jorden till de som utsatts för förödelse och som har det största behovet av att få hjälp.

Ge bidrag

Ditt bidrag hjälper oss att uppfylla vårt uppdrag, vår vision och våra mål.

ShelterBox är helt beroende av bidrag från allmänheten. Ge idag och du bidrar aktivt till att vi i denna stund, inom dygn, kan leverera akut skydd och förnödenheter  över hela världen. Ditt bidrag omsätts till livräddande materiel vilket levereras till verifierat behövande familjer som drabbats av katastrofer. Din gåva kan ge skydd, husrum, värme, ökad överlevnadsförmåga och värdighet.

Hur lämnas bidrag?

Bidrag kan betalas in via bankgiro; 900-5430  eller Swish; 123 319 91 14 

Ange namn och typ av bidrag.

Vad händer med ditt bidrag?: Läs nedan och titta gärna på videon: Detta händer med din donation

a) Öppet bidrag

Med ett vanligt bidrag ger du oss ditt förtroende att använda det på det sätt som vi anser är det mest effektivt och etiskt rätt att göra

Vi ser gärna att du lämnar information via vårt formulär. Ange typ av bidrag och gärna om du skänker det med en särskild tanke.

Fördjupad information finns nedan.

b) Boxbidrag

Ett boxbidrag innebär att ShelterBox åtar sig att anskaffa en viss mängd anpassad materiel motsvarande en standardbox –länk till beskrivning- och leverera denna till nödställda människor över hela världen.

  • Hela belopp på 7000 kr får ett eget Boxnummer dedikerat till givarnamnet som kan vara individ, familj, grupp, organisation eller namnet på ett insamlingsprojekt. D.v.s 14000 kr ger två ID nummer. (Obs! Beloppet höjdes 2015-08-01. Läs artikel)
  • Belopp mellan 3000 och 6999 kr får dela på ett boxnummer. Obs. Eventuell överstigande del på en donation högre än 7000 kr får också del i en box. D.v.s. En donation på exempelvis 7500 kr ger både ett eget och ett delat Boxnummer. (Obs. Beloppen höjdes 2015-08-01 Läs artikel)
  • Lägre belopp än 3000 kr kommer att ingå i en box som får givarnamnet ”Sweden donors”. I detta fall får givaren besked om hur det går att identifiera den box man varit med och bidragit till. Inget besked lämnas om när leverans har skett utan man måste själv följa upp information via funktionen ”Följ din box” (Beloppet höjdes 2015-08-01 Läs artikel)

Ett Boxbidrag medför att du som givare på ett konkret sätt får bekräftat att pengarna dels omsätts till en viss mängd materiel och dels att den mängden har levererats och verifierats som mottagen av utvald nödställd. Donationen knyts till ett specifikt katastrofområde (se detta exempel) vilket är en process som av nedan beskrivna skäl (plus administrativa) kan ta ca 12 månader. Alla givare hamnar i en kölista som utgår ifrån det datum då pengarna kom in på vårt konto.)

OBS! Processen medger inte att boxbidrag kan riktas till ett specifikt område. Men vi garanterar att ShelterBox enbart distribuerar bistånd till de nödställda människor som behöver det allra mest.

Om du ger ett boxbidrag skall informationen i vårt bidragsformulär fyllas i i anslutning till att inbetalningen görs.

Fördjupad information finns nedan.

Vad händer med lämnade bidrag?

ShelterBox policy är att distribuera hjälp snabbt dit det behövs mest (normalt inom 48 timmar). För att kunna genomföra detta lagrar vi boxar och materiel på strategiska platser runt om i världen som exempelvis i Dubai och Australien.

Varje situation är annorlunda och vårt stöd anpassas efter katastrofens konsekvenser och lokala förhållanden. Vi utgår ifrån den behovsinventering som skickas in till vårt högkvarter från våra team på fältet. En lagerhållning med ett brett sortiment av utrustning medför att vi har förmåga att mycket snabbt skräddarsy det stöd som levereras.

Hjälpbehoven identifieras av våra ShelterBox Response Team (SRT) som även säkerställer att materielen verkligen når fram till slutanvändaren. SRT utbildar också lokala instruktörer på hur utrustningen kan och skall användas.

Våra principer för att skickad materiel anpassas och med säkerhet levereras direkt till mottagande individer/familjer är lika oavsett typ av bidrag.

Öppet bidrag

ShelterBox primära mål är, som framgår ovan, alltid att på så kort tid som möjligt ge tak över huvudet och annan viktig utrustning till nödställda familjer efter en katastrof.

Med ett öppet bidrag ger ni ShelterBox förtroendet att använda donerade pengar på bästa sätt utan återkoppling. Det går att lämna ett meddelande om att hjälpen lämnas med tanke på en specifik händelse. I så fall skickas en bekräftelse i form av tackbrev där önskemålet omnämns tillsammans med en kort redovisning över vad ShelterBox åstadkommer i aktuellt område.

Öppna bidrag ger oss större flexibilitet och gör att mindre resurser behöver användas för administration eftersom:

  • Vid många katastrofer, som exempelvis vid jordbävningen i Nepal 2015, är insatsmiljön oerhört komplex och behoven förändras snabbt. Under dagarna och veckorna efter en katastrof, kan prioriteringar exempelvis skifta från tält till vattenrening och sanitet och vice versa. Med en ökad flexibilitet där vi inte är låsta till att leverera boxar med utrustning kan vi än bättre anpassa vår hjälp efter de faktiska behoven.
  • Processen kring ett Boxbidrag med att tilldela referensnummer till givare och tillhörande uppföljning med kommunikation kostar administration.

Anmärkning:

Vid extremt stora katastrofer genomförs eventuellt tidsbegränsade upprop (appeals).

Upprop kan t.o.m. ibland riktas mot en specifik katastrof på en viss plats och då vet du som bidragsgivare var de familjer finns som kommer att få det stöd du har bidragit till

Uppropet stängs ner om det har inbringat mer bidrag än som behövs för att ge en rimlig och effektiv hjälp till drabbade i utpekat område. Exempelvis avslutades uppropet för Filippinerna efter superstormen Haiyan redan 2013-12-07. Gensvaret från bidragsgivare hade då under en månad blivit så stort att ShelterBox insatsorganisation bedömde att insamlade medel skulle täcka behoven för den hjälp ShelterBox organisatoriskt skulle mäkta med att ge för denna katastrof. Rapporten från just detta upprop kan läsas via denna länk

Om mot förmodan ShelterBox internationella upprop skulle inbringa mer bidrag än som behövs för att ge en rimlig och effektiv hjälp till drabbade i utpekat område, kan du känna dig trygg i att ett sådant överskott i så fall kommer att gå till att hjälpa andra nödställda familjer som förlorat sina hem i en katastrof någon stans i världen.

Boxbidrag

ShelterBox åtar sig att för en gåva på 7000 kr producera och leverera en viss mängd av anpassad materiel motsvarande – en Box – hela vägen fram till en drabbad familj. Alla overheads- och insamlingskostnader ingår i detta pris. I praktiken är förstås denna kostnad ett genomsnitt eftersom den exakta siffran varierar för varje fall beroende på många faktorer, bl.a. hur transportfrågan kan lösas.

Bekräftelse på Boxdonationer på över 3000 fås; a) när pengarna kommit in på vårt konto, b) som tackbrev med tilldelat boxnummer inom ca fem veckor och slutligen c) med ett informationsbrev som anger var och hur boxen så småningom gjorde nytta.

Katastrofer är ju oberäkneliga och verksamhetens logistiska komplexitet medför att vi måste jobba via lager över hela världen som fylls på efterhand som ny materiel beställs och tillverkas. Om inga förödande katastrofer inträffar i en region kan en färdigpackad beredskapsBox stå mycket länge i ett lager (exempelvis i Panama). Därför har vi ett kösystem för våra BOX ID nummer som utgår från donationsdatumet. Så levererad materiel knyts till den Boxdonation som står först i kön så fort vår operativa avdelning kan verifiera att avsedd materiel har kommit fram till den nödställde på individnivå. Ovanstående tillsammans med administrativa arbeten innebär att ledtiden för processen från erhållet BoxID tills besked om leverans ofta tar ca 12 månader.

Det här förfarandet gör att Shelterbox hela tiden har många olika lager att ta av och tack vare detta kan hjälp vara framme över hela världen inom någon eller några dagar. Vid själva insatsen läggs stor kraft på att säkerställa att skänkt hjälp verkligen kommer fram och blir till reell nytta för människor och samhällen.

Obs! Så även Boxbidragsgivare väntande i kön bidrar i allra högsta till att ShelterBox i denna stund kan leverera nödhjälp över hela världen inom loppet av dygn. För utan ett kontinuerligt bidragsflöde kan våra lager ej återfyllas vilket leder till reducerad verksamhet och i förlängningen försämrad operativ förmåga och kvalitet.

Följande animerade video beskriver verksamheten på ett bra sätt: Detta händer med din donation

Hur mycket av mitt bidrag går direkt till konkret hjälp?

Tack vare ett stort nätverk av volontärer kan ShelterBox hålla ner overhead kostnaderna till ett minimum vilket gör att ShelterBox International med mycket god marginal kan uppfylla Svensk insamlingskontrolls krav på att minst 75 kr av 100 kr skall gå till ändamålet. Våra insamlings och administrationskostnader i Sverige får ej överstiga 10%.